Czasopismo

STUDIA DYDAKTYCZNE (ISSN 1230-1760)

„Toruńskie Studia Dydaktyczne” (pierwotny tytuł czasopisma) powstały w 1992 roku jako półrocznik o tematyce dydaktycznej, w którym opublikowano materiały z pierwszej Toruńskiej Konferencji Dydaktycznej, która odbyła się w styczniu 1992 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 2011 roku ukazały się 23 tomy pisma. Obecnie czasopismo jest rocznikiem, w którym, zgodnie z tradycją, publikowane są referaty i komunikaty z kolejnych konferencji dydaktycznych, a także inne artykuły z obszaru teorii kształcenia i praktyki edukacyjnej.

XXVI TOM

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom Studiów Dydaktycznych. XXVI tom Studiów Dydaktycznych ma szczególny charakter, gdyż jest dedykowany Profesorowi Józefowi Półturzyckiemu – założycielowi i Redaktorowi Naczelnemu Studiów Dydaktycznych. W listopadzie tego roku Profesor Józef Półturzycki obchodzi Jubileusz 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, w związku z tym XXVI tom Studiów Dydaktycznych dedykujemy Profesorowi, a przedmiotem analiz czynimy problemy wpisujące się we współczesną dydaktykę, która stanowi jedną z licznych pasji badawczych Jubilata

Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin życzymy Panu Profesorowi zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także sił potrzebnych do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej.

Wprowadzenie | Spis treści | Autorzy | English description

XXIV-XXV TOM

W niniejszych tomiach odwołujemy się do dwóch konferencji dydaktycznych, które odbyły się we wrześniu 2012 roku. Pierwsza z nich to XXI Konferencja Dydaktyczna, która odbyła się 24 września 2012 roku w Płocku i organizowana była przez Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku, pt. Modernizacja kształcenia nauczycieli w Polsce. Miała na celu dyskusję przedstawicieli środowisk akademickich na temat aktualnych zmian wprowadzanych w szkolnictwie wyższym związanych z nowelizacją obowiązujących dotąd standardów kształcenia nauczycieli. Organizatorem drugiej konferencji, do której odwołujemy się w niniejszych tomach był Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka odbyła się w dniach 17-18 września 2012 roku i była organizowana przez Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz konsorcjum realizujące projekt EL4VET: Teachers First– Using Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century, którego celem było promowanie rozwoju kompetencji emocjonalnych wśród osób zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym w Europie. Publikacja niniejsza gromadzi referaty wygłoszone podczas tych dwóch konferencji. Ich tematyka koncentruje się wokół dwóch obszarów tematycznych: kształcenia nauczycieli oraz edukacji emocjonalnej.

Wprowadzenie | Spis treści | Autorzy | English description

XXIII TOM

W tomie tym znajdują się referaty i komunikaty z kolejnej, już XIX Konferencji Dydaktycznej, która odbyła się  w Płocku w dniach 27-28 września 2010 roku pod hasłem „Organizacja i dydaktyczna skuteczność wyższych studiów niepaństwowych”.
Dodatkowo dwudziesty trzeci tom Studiów Dydaktycznych jest tomem szczególnym, gdyż jest poświęcony osobie i dokonaniom naukowym Bolesławy Jaworskiej, która zmarła w grudniu ubiegłego roku.
Wprowadzenie | Spis treści | Autorzy | English description

XXII TOM

W niniejszym tomie pisma, publikowane są referaty i komunikaty z XVIII Konferencji Dydaktycznej, która odbyła się w Płocku w dniach 9-10 listopada 2009 roku pod hasłem „Kształcenie zdalne – tradycja i współczesność” w 100-lecie urodzin Elżbiety Zawackiej.
Wprowadzenie
 | Spis treści | Autorzy | English description